Новини

Конкурси за заемане на академични длъжности:
Конкурси за присъждане на научни звания:
На Редовен докторант Иван Добрев Димитров защити дисертация на тема:
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ Научен ръководител: Доц. д-р Павлина Долашка
За придобиване на научно звание:Доктор
Място и време на провеждането:
На Редовен докторант Диана Александрова Жирякова защити дисертация на тема:
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ - „Eнзим-субстратни взаимодействия в активния център на пеницилин G ацилаза. Кинетика и молекулно моделиране“, Научен ръководител: Доц. д-р Николина Стамболиева
За придобиване на научно звание:Доктор
Място и време на провеждането:
На Главен асистент Ления-Незает де Брито Гонсалвеш-Мусакова защити дисертация на тема:
02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“
За придобиване на научно звание:доктор
Място и време на провеждането:
Конкурси за кандидат-докторанти:

Необходими документи

Необходими документи за кандидат докторанти подробно
Документите се изготвят на хартиен носител (1 брой) и електронен носител (1 брой CD)
1. Молба до директора на института.
2. Научна автобиография.
3. Медицинско свидетелство.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Диплома за завършено висше образование (копие).
6. Списък и копия на научните публикации (ако има такива).
Необходими документи за придобиване на образователната и научна степен "доктор" подробно
1. Молба до директора на института за допускане до защита.
2. Научна автобиография.
3. Копие от диплома за завършена магистърска степен.
4. Протоколи от успешно положени изпити по индивидуалния план за обучение.
5. 3 броя от дисертационния труд.
6. 9 броя автореферати на дисертационния труд.
7. 1 копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
8. Списък на цитатите (ако има такива).
9. Списък на конференциите, на които са представени резултатите от дисертацията.
10. 6 броя CD-та с PDF файлове на всички необходими документи, дисертацията, автореферата и копия на публикациите.
Необходими документи за придобиване на научната степен "доктор на науките подробно
1. Молба до директора на института за допускане до защита.
2. Научна автобиография.
3. Копие от документ за придобита научна и образователна степен „доктор”.
4. 3 екземпляра от дисертационния труд.
5. 11 екземпляра от автореферата на дисертационния труд на български и английски език.
6. 1 копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
7. 8 броя CD-та с PDF файлове на всички необходими документи.
8. Списък на конференциите, на които са представени резултати от дисертацията.
9. Списък на цитатите на публикациите, включени в дисертацията.
Необходими документи за заемане на академичната длъжност "асистент" подробно
Документите се изготвят на хартиен носител (1 брой) и електронен носител (1 брой CD)
1. Молба до директора на института за заемане на длъжността.
2. Автобиография по европейски образец.
3. Медицинско свидетелство*.
4. Свидетелство за съдимост*.
5. Диплома за завършено висше образование (копие).
6. Удостоверение за стаж по специалността.
7. Диплома за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (ако има такава, копие).
8. Автореферат на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (ако има такава).
9. Списък и копия на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (ако има такива).
10. Списък от участието на кандидата в Научни конференции (ако има такива).
11. Списък на цитатите (ако има такива).
12. Препоръка от прекия ръководител на кандидата.
*В случай, че кандидатът е служител на БАН, не е необходимо представяне на медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост
Необходими документи за участие в конкурс за "главен асистент" подробно
1. Молба до директора на института за участие в конкурса.
2. Научна автобиография.
3. Медицинско свидетелство*.
4. Свидетелство за съдимост*.
5. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв).
6. Диплома за придобиване на научната и образователна степен "доктор"(копие).
7. Автореферат на дисертацията за придобиване на научната и образователна степен „доктор”.
8. Копие от публикациите на кандидата.
9. Списък от участието на кандидата в научни конференции.
10. Списък на цитатите (ако има такива).
11. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
*В случай, че кандидатът е служител на БАН, не е необходимо представяне на медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост
Необходими документи за участие в конкурс за "доцент" подробно
1. Молба до директора на института за участие в конкурса.
2. Научна автобиография.
3. Медицинско свидетелство*.
4. Свидетелство за съдимост*.
5. Удостоверение за стаж по специалността.
6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” (ако има такава).
7. Автореферати на дисертациите за придобиване на образователната и научна степен „доктор” или научната степен „доктор на науките”.
8. Списък на всички публикации на кандидата.
9. Копия от публикациите, участващи в конкурса.
10. Списък от участието на кандидата в научни конференции.
11. Списък на цитатите.
12. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
13. Кратка информация за изследователската работа на кандидата, в която ясно трябва да се отбележат основните приноси в даденото направление и вижданията за следваща изследователска работа.
14. 8 броя CD-та с PDF файлове на всички необходими документи.
*В случай, че кандидатът е служител на БАН, не е необходимо представяне на медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост
Необходими документи за участие в конкурс за "професор" подробно
1. Молба до директора на института за участие в конкурса.
2. Научна автобиография.
3. Медицинско свидетелство*.
4. Свидетелство за съдимост*.
5. Удостоверение за заемане на длъжността "доцент" в БАН или друго ВУЗ.
6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” (ако има такава).
7. Автореферати на дисертациите за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”(ако има такава).
8. Списък на всички публикации на кандидата.
9. Копия от публикациите по конкурса.
10. Списък от участия на кандидата в научни конференции.
11. Списък на забелязаните цитати.
12. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
13. Кратка информация за изследователската работа на кандидата, в която ясно трябва да се отбележат неговите основни приноси в даденото направление и вижданията за следваща изследователска работа.
14. 8 броя CD с PDF файлове на всички необходими документи.
*В случай, че кандидатът е служител на БАН, не е необходимо представяне на медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост

Изисквания към кандидатите
Процедура по заемане на академична длъжност „асистент”. подробно
- докторант, отчислен с право на защита на дисертационния си труд
- лице, което не е докторант, след проведено интервю
- лице, което е заемало длъжността асистент в друг институт на БАН или висше учебно заведение с препоръка на ръководителя на съответната институция и интервю при горните условия.
Процедура по заемане на академична длъжност „главен асистент”. подробно
- да са придобили образователната и научна степен „доктор;
Процедура по заемане на академична длъжност „доцент”. подробно
- необходимо е да имат поне 5 години стаж в областта на химията;
- да са заемали научната степен “асистент”, „главен асистент” , или
- да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или друго висше училище или научна организация, или
- да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област, притежаващи степен „доктор” и с поне 10 години стаж по специалността;
- да са били специалисти от практиката, да имат доказани постижения в своята област;
- да притежават степента „доктор” и да имат поне 10 години стаж по специалността;
- да представят най-малко 10 публикации по специалността на конкурса, при условие, че сумарният импакт фактор от тях е 20. В конкурса се включват публикации, които не са част от дисертацията за придобиване на образователната и научната степен „доктор”. При равни показатели, предимство има кандидатът, който е автор за кореспонденция в по-голям брой от публикациите;
- забелязаните цитати върху всички публикации на кандидата да са най-малко 35 или кандидатът да има H фактор поне 5.
Процедура по заемане на академична длъжност „професор”. подробно
- да са придобили образователната и научна степен „доктор” или „доктор на науките”;
- да са заемали научната степен „доцент” в БАН или друго висше учебно заведение най- малко 5 години;
- да имат ясно очертана тематика, в която да са водещи изследователи;
- да представят най-малко 15 публикации по темата на конкурса, които не повтарят представените за придобиване на длъжността ”доцент” и научната степен ”доктор” и ”доктор на науките” , като сумарният импакт фактор от тези публикации е най-малко 45. При равни показатели, има предимство кандидатът, който е автор за кореспонденция в по-голям брой от публикациите;
- забелязаните цитати по всички публикации на кандидата да са не по-малко от 100 или кандидатът да има H фактор най-малко 10;
Процедура по придобиване на образователната и научна степен „доктор” подробно
- да притежава квалификационната степен „магистър”;
- да е положил необходимите изпити за докторанти по индивидуалния план и тези определени от ЦО на БАН ;
- да подготви дисертационен труд по утвърдена от НС тема и автореферат. Препоръчва се представяне на автореферата и на английски език. Дисертационният труд трябва да съдържа резултатите от изследванията, основни изводи и библиография.
- резултатите от дисертацията да са публикувани или приети за печат в най-малко 2 списания, поне едно от които е с импакт фактор. В случай, че представените публикации са дело на няколко докторанта, е необходимо да се представи справка за приноса на всеки един от тях.
Процедура по придобиване на образователната и научна степен „доктор на науките” подробно
- да притежава образователната и научна степен „доктор”;
- да е подготвил дисертационен труд, който не трябва да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Дисертационният труд трябва да съдържа оригинални резултати в областта на изследователската работа на кандидата, като ясно са очертани приносите на разработката в съответната област;
- резултатите от изследванията, включени в дисертационния труд, да са публикувани в най-малко 25 специализирани научни издания в съответната област, като поне 15 от тях да притежават импакт фактор.
- публикациите да са цитирани не по-малко от 100 пъти от други автори;
- дисертацията може да съдържа изследвания, които са резултат от колективен труд, но е необходимо ясно разграничаване чрез разделителен протокол на методическите или авторски приноси на кандидата.

Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН

Процедури по заемане на академични длъжности


Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Мая Красимирова Маринова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 34 от 20.04.2018 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“, за нуждите на лаб. „Органичен синтез и стереохимия” – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 20.06.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 10.07.2018 г., (вторник) 11.00 часа, ИОХЦФ, зала 111

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Ваня Куртева организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Валерий Христов организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
професор д-р Илиян Иванов организация: ПУ „Паисий Хилендарски”
доцент д-р Георги Ставраков организация: ФФ към МУ–София
доцент д-р Георги Добриков (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Юлиан Загранярски (резервен член) организация: ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски”


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Мая Красимирова Маринова - Презентация -

Звено ЛБАВ – гр. Пловдив     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Йордан Николаев Георгиев (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 34 от 20.04.2018 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”, за нуждите на „ЛБАВ – гр. Пловдив” – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 20.06.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 12.07.2018 г., (четвъртък) 11.00 часа, ИОХЦФ, зала 111

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Панталей Денев организация: УХТ- Пловдив
професор д-р Илия Илиев организация: ПУ „Паисий Хилендарски”
доцент д-р Петко Денев организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Мария Крачанова организация: пенсионер
доцент д-р Антоанета Трендафилова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Петко Бозов (резервен член) организация: ПУ „Паисий Хилендарски”


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Йордан Николаев Георгиев - Презентация -

Звено Структурен органичен анализ     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Неда Орлинова Анастасова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 12 от 06.02.2018 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“, за нуждите на лаб. „Структурен органичен анализ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 06.04.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 11.05.2018 г., (петък) 11.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 "Акад. Б. Куртев"

Комисия в състав:
професор д-р Павлета Шестакова организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Емилия Найденова организация: ХТМУ-София
доцент д-р Деница Панталеева организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Вера Хаджимитова организация: МУ-София
доцент д-р Петко Денев организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Бистра Стамболийска (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Емилия Чернева (резервен член) организация: МУ–София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Неда Орлинова Анастасова - Презентация -

Звено Химия на природните вещества     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Ангел Николов Конакчиев (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 28.12.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“, за нуждите на лаб. Химия на природните вещества – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 28.02.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 04.04.2018 г., (сряда) 11.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 "Акад. Б. Куртев"

Комисия в състав:
чл.-кор.-професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Албена Стоянова организация: УХТ-Пловдив
професор д-р Иван Атанасов организация: АБИ-ССА
професор д-р Страхил Берков организация: ИБЕИ-БАН
доцент д-р Милка Тодорова организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Антоанета Трендафилова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Теодора Атанасова (резервен член) организация: УХТ–Пловдив


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Ангел Николов Конакчиев - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Мариана Георгиева Каменова-Начева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 28.12.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“, за нуждите на лаб. „Органичен синтез и стереохимия” – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 28.02.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 30.03.2018 г., (петък) 14.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 "Акад. Б. Куртев"

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Стефан Бояджиев организация: МУ-Плевен
доцент д-р Георги Ставраков организация: МУ-София
доцент д-р Пламен Ангелов организация: ПУ „Пайсии Хилендарски“
доцент д-р Калина Костова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Валерий Христов (резервен член) организация: ШУ „Епископ К. Преславски“


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Мариана Георгиева Каменова-Начева - Презентация -

Звено Органични реакции върху микропорести материали     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Изабела Георгиева Генова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 94 от 24.11.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория “Органични реакции върху микропорести материали“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 24.01.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 20.02.2018 г. (вторник), 10.30 часа, ИОХЦФ, зала 111 "Акад. Б. Куртев"

Комисия в състав:
професор дн Таня Цончева организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Таня Табакова организация: ИК–БАН
професор д-р Александър Елиас организация: ИК–БАН
доцент д-р Иванка Спасова организация: ИОНХ-БАН
доцент д-р Стефан Маринов организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Николай Велинов (резервен член) организация: ИК–БАН
доцент д-р Момчил Димитров (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Изабела Георгиева Генова - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: д-р Яна Иванова Николова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 89 от 07.11.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.01.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 05.02.2018 год. (понеделник), 14.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 “Акад. Богдан Куртев”

Комисия в състав:
професор д-р Павлета Шестакова организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
професор дн Валерий Христов организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
професор дн Петър Петров организация: ИП–БАН
доцент д-р Юлиан Загранярски организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Георги Добриков организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Росица Николова (резервен член) организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Калина Костова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Яна Иванова Николова - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Атанас Атанасов Курутос (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 89 от 07.11.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.01.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 07.02.2018 год. (сряда), 10.30 часа, ИОХЦФ, зала 111 “Акад. Богдан Куртев”

Комисия в състав:
професор дн Людмил Антонов организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
професор дн Тодор Дудев организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски"
доцент д-р Ивайла Панчева-Кадрева организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски"
доцент д-р Георги Добриков организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Стела Минковска (резервен член) организация: ИК–БАН
професор д-р Николай Василев (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Анифе Ахмедова организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски"


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Атанас Атанасов Курутос - Презентация -

Звено Център по ЯМР спектоскопия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Мирослав Георгиев Дангалов (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 89 от 07.11.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория “Център по ЯМР спектоскопия“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.01.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция: 09.02.2018 год. (петък), 14.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 “Акад. Богдан Куртев”

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Тодор Дудев организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски"
професор д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
доцент д-р Росица Николова организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски"
доцент д-р Анелия Маврова организация: ХТМУ-София
професор дн Иво Иванов (резервен член) организация: ФФ на МУ–София
професор д-р Павлета Шестакова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Мирослав Георгиев Дангалов - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Вера Венциславова Денева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 56 от 11.07.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 11.09.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция: 06.10.2017 год. (петък), 11.00 часа, ИОХЦФ, зала 111 “Акад. Богдан Куртев”

Комисия в състав:
професор дн Людмил Антонов организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Тодор Дудев организация: СУ - Факултет по химия и фармация
доцент д-р Анифе Ахмедова организация: СУ - Факултет по химия и фармация
доцент д-р Ивайла Панчева-Кадрева организация: СУ - Факултет по химия и фармация
професор дн Мариана Митева (резервен член) организация: СУ - Факултет по химия и фармация
доцент д-р Георги Добриков организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Вера Венциславова Денева - Презентация -

Звено Лаборатория по биологични активни вещества – Пловдив     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Манол Христов Огнянов (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 14 от 10.02.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “ЛБАВ – гр. Пловдив“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 10.04.2017
Дата за публична лекция: 12.05.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция: 12.05.2017 г. /петък/ от 13.30 ч., зала 111 „Акад. Богдан Куртев” в ИОХЦФ

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Панталей Денев организация: УХТ–Пловдив
професор дн Алберт Кръстанов организация: УХТ–Пловдив
доцент д-р Петко Денев организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Мария Крачанова организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Георги Добрев (резервен член) организация: УХТ–Пловдив
доцент д-р Антоанета Трендафилова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Манол Христов Огнянов - Презентация -

Звено Химия на липидите     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Адриана Каменова Славова-Казакова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 27.12.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия на липидите“ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.02.2017
Дата и час за провеждане на изпит: 22.03.2017
Дата за публична лекция: 22.03.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция: 22.03.2017 г. (сряда) от 14.00 часа, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ-БАН

Комисия в състав:
чл.-кор. професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Веселина Гаджева организация: Тракийски университет–Стара Загора
професор д-р Фани Рибарова организация: Медицински университет–София
доцент д-р Светлана Момчилова организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Весела Кънчева организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Антоанета Трендафилова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Антоанета Желева (резервен член) организация: Тракийски университет–Стара Загора


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Адриана Каменова Славова-Казакова - Презентация -

Звено Органични реакции върху мезопорести материали     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Глория Саид Исса (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Нефтохимия и нефтохимичен синтез‟    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 87 от 04.11.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичнa длъжност главен асистент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Нефтохимия и нефтохимичен синтез‟ за нуждите на лаборатория „Органични реакции върху мезопорести материали” - един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 8724817

Срокове:
Срок за подаване на документи: 04.01.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция: 14.02.2017 г. (вторник) от 10.30 часа, зала 111 ”Акад. Богдан Куртев” на ИОХЦФ

Комисия в състав:
професор дн Таня Цончева организация: ИОХЦФ–БАН
професор дн Нарцислав Петров организация: ИОХЦФ–БАН
професор дн Татяна Табакова организация: ИК–БАН
доцент д-р Иванка Спасова организация: ИОНХ–БАН
доцент д-р Александър Елиас организация: ИК–БАН
професор д-р Теменужка Будинова (резервен член) организация: ИОХЦФ–БАН
професор д-р Николай Велинов (резервен член) организация: ИК–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Глория Саид Исса - Презентация -

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Юлиана Маринова Райнова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 51 от 05.07.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност: главен асистент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия и биофизика на белтъци и ензими“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 05.09.2016


Дата и място на провеждане на публична лекция: 26.10.2016 г. (сряда) от 14.00 часа, зала 111 “Акад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ

Комисия в състав:
доцент дн Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Красимира Идакиева организация: ИОХЦФ–БАН
професор дн Николай Генов организация: пенсионер
доцент д-р Любка Думанова организация: ИМБ–БАН
доцент д-р Иван Гошев организация: пенсионер
професор дн Петър Недков организация: пенсионер, резервен член
доцент д-р Тамара Пайпанова организация: ИМБ-БАН, резервен член


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Юлиана Маринова Райнова - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: не се е явил кандидат
4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 92 от 27.11.2015 г.
Кратко пояснение към обявата: Обявено в Държавен вестник: брой 92/27.11.2015 год. Процедура по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“, за нуждите на лаб. Органичен синтез и стереохимия със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.01.2016


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Звено Химия и биофизика на ензими и белтъци     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Данчо Любенов Йорданов (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 56 от 24.07.2015 год.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия и биофизика на ензими и белтъци“ - един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 24.09.2015
Дата за публична лекция: 13.11.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция: 13.11.2015 год. (петък) от 14.00 часа, зала 111 “Aкад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ-БАН

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка организация: ИОХЦФ–БАН
професор дн Петър Недков организация: пенсионер, асоцииран член на ИОХЦФ–БАН
професор д-р Любов Йотова организация: ХТМУ–София
доцент дн Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Ваня Мантарева организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Данчо Даналев (резервен член) организация: ХТМУ–София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Данчо Любенов Йорданов - Конспект -
автор: Данчо Любенов Йорданов - Презентация -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: асистент д-р Свилен Пламенов Симеонов (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 27.12.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.02.2017
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 31.03.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Владимир Божинов организация: ХТМУ-София
професор дн Валерий Христов организация: ШУ „Епископ К. Преславски”
професор дн Стефан Бояджиев организация: МУ-Плевен
доцент д-р Пламен Ангелов организация: ПУ„Паисий Хилендарски“
доцент д-р Росица Николова организация: ФХФ–СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Георги Добриков организация: ИОХЦФ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: професор дн Владимир Божинов - Рецензия -
автор: професор дн Валерий Христов - Становище -
автор: професор дн Стефан Бояджиев - Становище -
автор: доцент д-р Пламен Ангелов - Рецензия -
автор: доцент д-р Росица Николова - Становище -
автор: доцент д-р Георги Добриков - Становище -
автор: асистент д-р Свилен Пламенов Симеонов - Списък с цитати -
автор: асистент д-р Свилен Пламенов Симеонов - Списък с публикации -
автор: асистент д-р Свилен Пламенов Симеонов - Списък научни приноси -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Ирена Любомирова Филипова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 10 от 05.02.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност: доцент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и стереохимия” – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 8724817

Срокове:
Срок за подаване на документи: 05.04.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 23.05.2016


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров (член на НЖ) организация: ИОХЦФ - Председател
професор дн Валерий Христов (член на НЖ) организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
професор дн Добромир Енчев (рецензент) организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
доцент д-р Лилия Витева (рецензент) организация: пенсионер
доцент д-р Павлета Шестакова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ
доцент д-р Елена Станоева (член на НЖ) организация: ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Илиян Иванов (член на НЖ) организация: ПУ „Паисий Хилендарски“


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Добромир Енчев - Рецензия -
автор: доцент д-р Лилия Витева - Рецензия -
автор: професор дн Валерий Христов - Становище -
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: доцент д-р Илиян Иванов - Становище -
автор: доцент д-р Павлета Шестакова - Становище -
автор: доцент д-р Елена Станоева - Становище -
автор: гл. ас. д-р Ирена Филипова - Списък с цитати -
автор: гл. ас. д-р Ирена Филипова - Списък с публикации -
автор: гл. ас. д-р Ирена Филипова - Списък научни приноси -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Георги Милчев Добриков (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 30.12.2015 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ - един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 29.02.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 18.05.2016


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Валерий Христов (член на НЖ) организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
професор дн Владимир Димитров (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Стефан Бояджиев (член на НЖ) организация: МУ-Плевен
професор дн Цонко Колев (рецензент) организация: пенсионер
доцент д-р Николай Василев (рецензент) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Ваня Куртева (член на НЖ) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Росица Николова (член на НЖ) организация: ФХФ, СУ–София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доцент д-р Ваня Куртева - Становище -
автор: доцент д-р Николай Василев - Рецензия -
автор: професор дн Цонко Колев - Рецензия -
автор: професор дн Стефан Бояджиев - Становище -
автор: професор дн Валерий Христов - Становище -
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: доцент д-р Росица Николова - Становище -
автор: главен асистент д-р Георги Милчев Добриков - Списък с публикации -
автор: главен асистент д-р Георги Милчев Добриков - Списък с цитати -
автор: главен асистент д-р Георги Милчев Добриков - Справка научни приноси -

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Мая Христова Гунчева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 30.12.2015 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия и биофизика на белтъци и ензими“ - един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 29.02.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 16.05.2016


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
доцент дн Иванка Стойнева (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Райна Ботева (рецензент) организация: НЦРБРЗ
професор дн Тодор Дудев (член на НЖ) организация: ФХФ-СУ-София
професор д-р Павлинка Долашка (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН
професор д-р Любов Йотова (член на НЖ) организация: ХТМУ-София
доцент д-р Валентин Лозанов (член на НЖ) организация: МУ–София
доцент д-р Иван Гошев (член на НЖ) организация: пенсионер


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доцент дн Иванка Стойнева - Рецензия -
автор: професор дн Райна Ботева - Рецензия -
автор: професор д-р Павлинка Долашка - Становище -
автор: професор дн Тодор Дудев - Становище -
автор: доцент д-р Иван Гошев - Становище -
автор: доцент д-р Валентин Лозанов - Становище -
автор: проф. д-р инж. Любов Йотова - Становище -
автор: гл. ас. д-р Мая Гунчева - Списък с цитати -
автор: гл. ас. д-р Мая Гунчева - Списък с публикации -
автор: гл. ас. д-р Мая Гунчева - Списък приноси -

Звено Химия на липидите     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент д-р Весела Денева Кънчева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 94 от 24.11.2017 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за академичната длъжност "професор" по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“, за нуждите на лаборатория “Химия на липидите“ - един със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИОХЦФ–БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 24.01.2018
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 09.03.2018


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
чл.-кор професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
академик Атанас Атанасов организация: СГЦ към СУ "Св. Кл. Охридски"
професор д-р Павлинка Долашка организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Веселина Гаджева организация: Тракийски Университет - Стара Загора
професор дн Мона Станчева организация: МУ-Варна
професор д-р Антоанета Желева (резервен член) организация: Тракийски Университет - Стара Загора
професор д-р Маргарита Попова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Славчо Раковски организация: Институт по катализ-БАН
професор д-р Фани Рибарова организация: МУ-София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доцент д-р Весела Кънчева - Списък с публикации -
автор: доцент д-р Весела Кънчева - Списък с цитати -
автор: доцент д-р Весела Кънчева - Списък с научни приноси -
автор: професор дн Веселина Гаджева - Рецензия -
автор: професор дн Славчо Раковски - Рецензия -
автор: професор д-р Фани Рибарова - Рецензия -
автор: академик Атанас Атанасов - Становище -
автор: чл.-кор професор дн Вася Банкова - Становище -
автор: професор д-р Павлинка Долашка - Становище -
автор: професор дн Мона Станчева - Становище -

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент дн Иванка Борисова Стойнева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 103 от 27.12.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия и биофизика на белтъци и ензими“ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.02.2017
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 13.04.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Райна Ботева (рецензент) организация: НЦРРЗ
професор дн Тодор Дудев (член на НЖ) организация: ФХФ–СУ „Св. Кл. Охридски”
професор дн Петър Недков (член на НЖ) организация: пенсионер
доцент д-р Данчо Даналев (рецензент) организация: ХТМУ-София
доцент д-р Веселин Късовски (член на НЖ) организация: ИМикБ–БАН
доцент д-р Деница Панталеева (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Павлинка Долашка - рецензия -
автор: професор дн Райна Ботева - рецензия -
автор: професор дн Тодор Дудев - становище -
автор: професор дн Петър Недков - становище -
автор: доцент д-р Данчо Даналев - рецензия -
автор: доцент д-р Веселин Късовски - становище -
автор: доцент д-р Деница Панталеева - становище -
автор: доц. дн Иванка Стойнева - Списък с цитати -
автор: доц. дн Иванка Стойнева - Списък научни приноси -
автор: доц. дн Иванка Стойнева - Списък с публикации -

Звено Органични реакции върху мезопорести материали     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент д-р Маргарита Димитрова Попова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия‟    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 87 от 04.11.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичнa длъжност професор по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия‟ за нуждите на лаборатория „Органични реакции върху мезопорести материали” - един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 8724817

Срокове:
Срок за подаване на документи: 04.01.2017
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 23.02.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Людмил Антонов организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ–БАН
чл.-кор. професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ–БАН
професор д-р Татяна Табакова организация: ИК–БАН
доцент д-р Деница Момекова организация: МУ-ФФ
доцент д-р Нели Косева организация: ИП–БАН
доцент д-р Силвия Тодорова организация: ИК–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Людмил Антонов - Становище -
автор: професор дн Владимир Димитров - Рецензия -
автор: чл.-кор. професор дн Вася Банкова - Становище -
автор: професор д-р Татяна Табакова - Рецензия -
автор: доцент д-р Деница Момекова - Рецензия -
автор: доцент д-р Нели Косева - Становище -
автор: доцент д-р Силвия Тодорова - Становище -
автор: доц. д-р Маргарита Попова - Списък с цитати -
автор: доц. д-р Маргарита Попова - Списък научни приноси -
автор: доц. д-р Маргарита Попова - Списък с публикации -

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент д-р Ваня Богданова Куртева (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 79 от 07.10.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.12.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.01.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Стефан Бояджиев организация: МУ–Плевен
професор д-р Илиян Иванов организация: ПУ „Паисий Хилендарски“
професор дн Валери Христов организация: ШУ „Епископ К. Преславски”
доцент д-р Георги Добриков организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Павлета Шестакова организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Росица Николова организация: ФХФ СУ „Св. Кл. Охридски“


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: професор дн Стефан Бояджиев - Рецензия -
автор: професор д-р Илиян Иванов - Рецензия -
автор: професор дн Валери Христов - Становище -
автор: доцент д-р Георги Добриков - Рецензия -
автор: доцент д-р Павлета Шестакова - Становище -
автор: доцент д-р Росица Николова - Становище -
автор: доцент д-р Ваня Богданова Куртева - Списък с публикации -
автор: доцент д-р Ваня Богданова Куртева - Списък с цитати -
автор: доцент д-р Ваня Богданова Куртева - Справка научни приноси -

Звено Център по ЯМР спектроскопия     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент д-р Николай Георгиев Василев (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 79 от 07.10.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория „Център по ЯМР спектроскопия” – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.12.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 17.02.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ - Председател
професор дн Петко Иванов организация: ИОХЦФ
професор дн Борис Гълъбов организация: СУ „Св. Кл. Охридски“
професор дн Валери Христов организация: ШУ „Епископ К. Преславски”
професор дн Стефан Спасов организация: пенсионер
доцент д-р Галя Иванова организация: Университет-Порто
доцент д-р Божанка Михова организация: ИОХЦФ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Светлана Симова - Рецензия -
автор: професор дн Петко Иванов - Становище -
автор: професор дн Борис Гълъбов - Становище -
автор: професор дн Валери Христов - Становище -
автор: професор дн Стефан Спасов - Рецензия -
автор: доцент д-р Галя Иванова - Рецензия -
автор: доцент д-р Божанка Михова - Становище -
автор: доц. д-р Николай Василев - Списък с цитати -
автор: доц. д-р Николай Василев - Списък научни приноси -
автор: доц. д-р Николай Василев - Списък с публикации -

Звено Център по ЯМР спектроскопия     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент д-р Павлета Стоянова Шестакова (единствен кандидат)
4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 79 от 07.10.2016 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „професор” по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория „Център по ЯМР спектроскопия” – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17

Срокове:
Срок за подаване на документи: 07.12.2016
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 17.02.2017


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ - Председател
чл. кор. проф. дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ
професор дн Тодор Дудев организация: ФХФ-СУ „Св. Кл. Охридски“
професор дн Кольо Троев организация: ИП-БАН
професор д-р Павлинка Долашка организация: ИОХЦФ
доцент д-р Галя Иванова организация: Университет-Порто
доцент д-р Владимир Гелев организация: ФХФ-СУ „Св. Кл. Охридски


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Светлана Симова - Рецензия -
автор: чл. кор. проф. дн Вася Банкова - Становище -
автор: професор дн Тодор Дудев - Становище -
автор: професор дн Кольо Троев - Становище -
автор: професор д-р Павлинка Долашка - Становище -
автор: доцент д-р Галя Иванова - Рецензия -
автор: доцент д-р Владимир Гелев - Рецензия -
автор: доц. д-р Павлета Шестакова - Списък с цитати -
автор: доц. д-р Павлета Шестакова - Списък научни приноси -
автор: доц. д-р Павлета Шестакова - Списък с публикации -

Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН

Процедури по придобиване на научни степени


Звено ЛБАВ-Пловдив     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Йордан Николаев Георгиев
01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на киселите хетерополизахариди от пектинов тип в български лечебни растения” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Йордан Николаев Георгиев, редовен докторант в „ЛБАВ-Пловдив“ към ИОХЦФ–БАН. Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Научен ръководител: доц. д-р Мария Крачанова

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 16.02.2018


Дата и място на провеждане на защита: 09.03.2018 г. (петък) от 13.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН
професор д-р Илиян Илиев (рецензент) организация: ПУ „П. Хилендарски”
професор дн Панталей Денев (член на НЖ) организация: УХТ–Пловдив
чл. кор. професор дн Атанас Павлов (член на НЖ) организация: УХТ–Пловдив
доцент д-р Мария Крачанова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Калина Алипиева (резервен член) организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Антон Славов (резервен член) организация: Университет по хранителни технологии–Пловдив


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Павлинка Долашка - Рецензия -
автор: професор дн Панталей Денев - Становище -
автор: доцент д-р Мария Крачанова - Становище -
автор: чл. кор. професор дн Атанас Павлов - Становище -
автор: професор д-р Илиян Илиев - Рецензия -
автор: асистент Йордан Георгиев - Автореферат -
автор: асистент Йордан Георгиев - Списък с публикации -
автор: асистент Йордан Георгиев - Списък с цитати -

Звено лаб. „Органичен синтез и стереохимия“     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Яна Иванова Николова
4.2. „Органична химия‟    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Синтез на многофункционални органични съединения с потенциална биологична активност и приложение в асиметричния синтез‟ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на асистент Яна Иванова Николова, лаб. „Органичен синтез и стереохимия“. Научна специалност: органична химия. Научни ръководители: професор дн Владимир Димитров и доцент д-р Георги Добриков.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 27.05.2017


Дата и място на провеждане на защита: 14.06.2017 г. (сряда) от 10.30 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - Председател
професор дн Илиян Иванов организация: ПУ „П. Хилендарски″
доцент д-р Елена Станоева организация: СУ „Св. Климент Охридски“
професор дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ
професор дн Владимир Божинов организация: ХТМУ София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: професор дн Илиян Иванов организация - Рецензия -
автор: доцент д-р Елена Станоева организация - Рецензия -
автор: професор дн Светлана Симова - Становище -
автор: професор дн Владимир Божинов - Становище -
автор: асистент Яна Николова - Списък с публикации и цитати -
автор: асистент Яна Николова - Автореферат -

Звено лаб. „Химия на твърдите горива“     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Иванка Георгиева Стойчева
„Технология на природните и синтетични горива”    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Синтез на въглеродни материали на базата на органични съединения„ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Иванка Георгиева Стойчева, редовен докторант в лаб. „Химия на твърдите горива“, научна специалност: „Технология на природните и синтетични горива”. Научен ръководител: професор д-р Теменужка Будинова, научен консултант: доцент д-р Бойко Цинцарски.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.11.2016


Дата и място на провеждане на защита: 14.12.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор д-р Мая Стефанова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Калинка Маркова (рецензент) организация: СУ „Св. Климент Охридски”
доцент д-р Радостин Николов (рецензент) организация: ХТМУ–София
професор д-р Теменужка Будинова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Александър Елиас (член на НЖ) организация: ИК-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Мая Стефанова - Становище -
автор: професор дн Калинка Маркова - Рецензия -
автор: доцент д-р Радостин Николов - Рецензия -
автор: професор д-р Теменужка Будинова - Становище -
автор: доцент д-р Александър Елиас - Становище -
автор: Иванка Стойчева - Автореферат -
автор: Иванка Стойчева - Списък с цитати -
автор: Иванка Стойчева - Списък с публикации -

Звено лаб. „Органичен синтез и стереохимия“     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Мариана Георгиева Каменова-Начева
4.2. „Органична химия‟    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Полифункционални аминоалкохоли и техни аналози – синтез, абсолютна конфигурация и приложение“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на асистент Мариана Георгиева Каменова-Начева, лаб. „Органичен синтез и стереохимия“, научна специалност: органична химия, научен ръководител: професор дн Владимир Димитров, научен консултант: доцент д-р Георги Добриков.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 09.09.2016


Дата и място на провеждане на защита: 27.09.2016 г. (вторник) от 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор дн Светлана Симова (рецензент) организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
професор дн Владимир Димитров (член на НЖ) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Георги Ставраков (рецензент) организация: МУ–София „Фармацевтичен факултет“
професор д-р Илиян Иванов (член на НЖ) организация: ПУ „П. Хилендарски“
доцент д-р Лилия Витева (член на НЖ) организация: пенсионер


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Светлана Симова - Рецензия -
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: доцент д-р Георги Ставраков - Рецензия -
автор: професор д-р Илиян Иванов - Становище -
автор: доцент д-р Лилия Витева - Становище -
автор: Мариана Каменова-Начева - Автореферат -
автор: Мариана Каменова-Начева - Списък с публикации и цитати -

Звено лаб. „ОРММ“     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Изабела Георгиева Генова
01.05.15. Нефтохимия и нефтохимичен синтез    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Изследване на възможностите за контрол на дизайна на нанесени върху порести носители метал/металооксидни катализатори за разлагане на метанол като възможност за използването му като носител на водород“ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Изабела Георгиева Генова, лаб. „ОРММ“, научна специалност: Нефтохимия и нефтохимичен синтез.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 19.08.2016


Дата и място на провеждане на защита: 08.09.2016 г. (четвъртък), 10.30 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор д-р Нарцислав Петров (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор д-р Люба Генчева (рецензент) организация: ИК-БАН
професор дн Таня Цончева (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН
професор дн Татяна Табакова (член на НЖ) организация: ИК-БАН
доцент д-р Александър Елиас (член на НЖ) организация: ИК-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Нарцислав Петров - Рецензия -
автор: професор д-р Люба Генчева - Рецензия -
автор: професор дн Таня Цончева - Становище -
автор: професор дн Татяна Табакова - Становище -
автор: доцент д-р Александър Елиас - Становище -
автор: ас. Изабела Генова - Автореферат -
автор: ас. Изабела Генова - Списък с цитати -
автор: ас. Изабела Генова - Списък с публикации -

Звено лаб. „Център по ЯМР спектроскопия“     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Мирослав Георгиев Дангалов
4.2. „Органична химия‟    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Синтез и изследване на молекулна структура и динамика на паладиеви комплекси на аза-хетероциклени карбени“ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Мирослав Георгиев Дангалов, лаб. „Център по ЯМР спектроскопия“, научна специалност: Органична химия, научен ръководител: доцент д-р Николай Василев. Дата и място на провеждане на защитата: 25.07.2016 год. (понеделник) от 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 11.07.2016
Дата за защита: 25.07.2016


Дата и място на провеждане на защита: 25.07.2016 год. (понеделник) от 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
доцент д-р Павлета Шестакова (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Валерий Христов (рецензент) организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“
чл. кор. професор дн Иван Пожарлиев (член на НЖ) организация: пенсионер
професор дн Стефан Спасов (член на НЖ) организация: пенсионер
доцент д-р Николай Василев (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Мирослав Дангалов - Автореферат -
автор: доцент д-р Павлета Шестакова - Рецензия -
автор: професор дн Валерий Христов - Рецензия -
автор: чл. кор. професор дн Иван Пожарлиев - Становище -
автор: доцент д-р Николай Василев - Становище -
автор: професор дн Стефан Спасов - Становище -
автор: ас. Мирослав Дангалов - Автореферат -
автор: ас. Мирослав Дангалов - Списък с цитати -
автор: ас. Мирослав Дангалов - Списък с публикации -

Звено ЛБАВ-Пловдив     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Манол Христов Огнянов
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Получаване и ензимна модификация на биологично активни пектинови полизахариди“ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Манол Христов Огнянов, редовен докторант в „ЛБАВ-Пловдив“ към ИОХЦФ–БАН, научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Научни ръководители: доц. д-р Мария Крачанова и проф. дн Светлана Симова. Научното жури определи откритото заседание за публична защита на дисертацията да се състои в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН, на 22.06.2016 г. (сряда) от 14.00 часа.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 03.06.2016


Дата и място на провеждане на защита: 22.06.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
доцент д-р Калина Алипиева (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Цветан Обретенов (рецензент) организация: УХТ-Пловдив и ПУ
професор дн Панталей Денев (рецензент) организация: УХТ–Пловдив
професор дн Алберт Кръстанов (член на НЖ) организация: УХТ–Пловдив
доцент д-р Мария Крачанова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Панталей Денев - Рецензия -
автор: професор дн Цветан Обретенов - Рецензия -
автор: доцент д-р Калина Алипиева - Становище -
автор: професор дн Алберт Кръстанов - Становище -
автор: доцент д-р Мария Крачанова - Становище -
автор: асистент Манол Огнянов - Дисертация -
автор: асистент Манол Огнянов - Автореферат -
автор: асистент Манол Огнянов - Списък с цитати -
автор: асистент Манол Огнянов - Списък с публикации -

Звено лаб. „Органичен синтез и стереохимия‟     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Мая Красимирова Маринова
4.2. „Органична химия‟    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Синтетична стратегия за получаване на съединения с централна и осева хиралност с приложение в асиметричния синтез‟ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Мая Красимирова Маринова, докторант на самостоятелна подготовка в лаб. „Органичен синтез и стереохимия‟ по професионално направление „Химически науки‟, шифър 4.2; научна специалност „Органична химия‟. Научен ръководител: проф. дн Владимир Димитров. Научното жури определи откритото заседание за публична защита на дисертацията да се състои в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН, на 17.06.2016 год. (петък) 14.00 часа.

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.05.2016


Дата и място на провеждане на защита: 17.06.2016 год. (петък) 14.00 часа, зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров (член на НЖ) организация: ИОХЦФ-БАН - Председател
доцент д-р Ваня Куртева (член на НЖ) организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Валерий Христов (рецензент) организация: ШУ „Епископ Константин Преславски″
професор дн Стефан Бояджиев (рецензент) организация: МУ-Плевен
доцент д-р Пламен Ангелов (член на НЖ) организация: ПУ „П. Хилендарски″
доцент д-р Анелия Маврова (резервен член на НЖ) организация: ХТМУ-София
доцент д-р Илиян Иванов (резервен член на НЖ) организация: ПУ „П. Хилендарски″


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Стефан Бояджиев - Рецензия -
автор: професор дн Валерий Христов - Рецензия -
автор: доцент д-р Ваня Куртева - Становище -
автор: доцент д-р Пламен Ангелов - Становище -
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: асистент Мая Красимирова Маринова - Дисертация -
автор: асистент Мая Красимирова Маринова - Списък с публикации -
автор: асистент Мая Красимирова Маринова - Списък с цитати -

Заповед: Изтегли
Архив

Процедури по заемане на академични длъжности


Звено СОА     Конкурс за позиция: главен асистент
4.2. Химически науки, научна специалност „Молекулна електронна спектроскопия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 23 от 27.03.2015 год.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Молекулна електронна спектроскопия“ за нуждите на лаборатория “Структурен органичен анализ“ – един. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел. (02)872 48 17."

Срокове:


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Звено ЯМР     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Александър Асенов Кантарджиев
4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: ДВ брой 16 от 27.02.2015 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “ЯМР - един брой. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17. Заседание на Научно жури: 1.Научното жури да избере Председател. 2.Провеждане на конкурсния изпит публично на 17.06.2015 год. (сряда) от 10.30 часа, зала 111 “акад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ - БАН""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.04.2015
Дата и час за провеждане на изпит: 17.06.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Петко Иванов организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Павлета Шестакова организация: ИОХЦФ-БАН
професор д-р Аля Таджер организация: ФХФ – СУ “Св. Кл. Охридски“
професор д-р Наташа Трендафилова организация: ИОНХ-БАН
професор дн Тодор Дудев организация: ФХФ – СУ “Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Милена Спасова (резервен член) организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Ивелина Георгиева организация: ИОНХ-БАН
Предстои да се избере председател организация: - Председател


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Александър Кантарджиев - - Публична лекция на Александър Кантарджиев

Звено Органичен синтез и стереохимия     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: асистент д-р Вера Венциславова Денева (единствен кандидат)
4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 97 от 25.11.2014 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академична длъжност: главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия“. Срок - 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17. Заседанието на научното жури се състои от две точки: 1. Избиране на председател на комисията. 2. Провеждане на конкурсния изпит публично на 24.02.2015 год. (вторник) от 11.00 часа, зала 111 “акад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ-БАН"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 25.01.2015
Дата и час за провеждане на изпит: 24.02.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
доцент д-р Марин Рогожеров организация: ИОХЦФ-БАН
доцент д-р Ваня Куртева организация: ИОХЦФ-БАН
професор дн Мариана Митева организация: ФХФ – СУ “Св. Кл. Охридски“
професор дн Владимир Божинов организация: ХТМУ – София
доцент д-р Анифе Ахмедова организация: ФХФ – СУ “Св. Кл. Охридски“


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Вера Венциславова Денева (единствен кандидат) - Молекулни превключватели -

Звено лаб. Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: д-р Людмила Георгиева Велкова
01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества    подробно

Обявено в Държавен вестник: бр. 37 от 19.04.2013 год.
Кратко пояснение към обявата: ИОХ ЦФ-БАН обявява конкурс за главен асистент по направление 4.2 Химически науки, по 01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества Справки и документи - в ИОХЦФ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. 02/ 872 48 17 Дата на публичната лекция: 01.08.2013 год. /четвъртък/; 11.00 часа; ИОХЦФ - зала 111"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 19.06.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дн Борис Алексиев организация: ФРУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе
Доц. д-р Павлина Долашка организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Геновева Начева организация: ИМБ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: д-р Людмила Георгиева Велкова - Същност и приложение на масспектрометрията за изследване на протеини и гликопротеини -

Звено Ядрен Магнитен Резонанс     Конкурс за позиция: Главен асистент
Кандидат: д-р Явор Николаев Митрев
01.05.03, Органична химия, за нуждите на лаб. ЯМР    подробно

Обявено в Държавен вестник: Д.В. - брой 25 от 27.03.2012 год
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН, обявява конкурс за главен асистент по органична химия 01.05.03 в направление 4.2 - Химически науки със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. 02/ 8724817 Дата и място за провеждане на публична лекция: 20.06.2012 год.; 11.00 часа; зала 204; ет. 2 на ИОХ ЦФ""""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.05.2012


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ - БАН лаб. ЯМР - Председател
Проф. дн Иво Иванов организация: Пенсионер
Доц. д-р Ваня Куртева организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Павлета Шестакова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Милен Богданов организация: ФХФ - СУ “Св. Климент Охридски”

Звено Химия и биофизика на протеини и ензими     Конкурс за позиция: Главен асистент
Кандидат: д-р Диана Александрова Жирякова
01.05.10, Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества    подробно

Обявено в Държавен вестник: бр. 22 от 16.03.2012 год.
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН обявява конкурс по 4.2 направление химически науки за главен асистент по 01.05.10 Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в Д.В. Справки и документи в института, ул. Акад. Г.Бончев, бл.9, стая 206, тел. /02/ 872-48-17 Заседание на научното жури - 13.06.2012 год. /сряда/ от 11.00 часа; 204 зала"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 16.05.2012
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 13.06.2012


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Вихра Йомтова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Тамара Пайпанова организация: ИМБ -БАН
Доц. д-р Данчо Даналев организация: ХТМУ - София

Звено лаб. ХПВ     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: д-р Калина Монева Данова
шифър 01.05.10 - Биологично-активни вещества от растителни тъканни култури    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 45, 14.06.2011
Кратко пояснение към обявата: Заседание на Научното жури: 10.10.2011г. 10.30ч. Зала 204; ет. 2 на ИОХЦФ"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 15.08.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
доц. д-р Йордан Ценов организация: ИОХЦФ - БАН
доц. д-р Милка Тодорова организация: ИОХЦФ - БАН
доц. д-р Ели Зайова организация: ИФРГ - БАН
доц. д-р Стефка Чанкова организация: БФ - СУ “Св. Климент Охридски”

Звено лаб. ЛБАВ - Пловдив     Конкурс за позиция: главен асистент
Кандидат: д-р Петко Недялков Денев
шифър 01.05.10 - Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 45, 14.06.2011
Кратко пояснение към обявата: Заседание на Научното жури: 4.10.2011г. 12.00ч. в ЛБАВ - Пловдив"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 15.08.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
доц. д-р Илияна Тимчева организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дхн Албена Стоянова организация: УХТ - Пловдив
доц. д-р Мария Крачанова организация: ЛБАВ - Пловдив
Проф. д-р Фани Рибарова организация: МУ - София

Звено Химия на природните вещества     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Калина Иванова Алипиева (единствен кандидат)
    подробно

Обявено в Държавен вестник: ДВ брой 16 от 27.02.2015 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичнa длъжност доцент по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия на природните вещества“ - един брой. Конкурсът е със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17. Изготвяне на рецензии и становища до 25.06.2015 г. Следващо заседание на НЖ - 10.07.2015 г. /петък/ 10.30 часа, 204 зала на ИОХЦФ"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.04.2015
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 25.06.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор д-р Венета Капчина (становище) организация: БФ–СУ „Св. Кл. Охридски“
професор д-р Светлана Банчева (становище) организация: ИБЕИ-БАН
професор д-р Страхил Берков (рецензент) организация: ИБЕИ-БАН
доцент д-р Атанас Сиджимов (рецензент) организация: ФХФ–СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Даниела Бътовска (становище) организация: ИОХЦФ –БАН
доцент д-р Стефан Филипов (становище) организация: ИОХЦФ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Страхил Берков - Рецензия -
автор: доцент д-р Атанас Сиджимов - Рецензия -
автор: професор д-р Светлана Банчева - Становище -
автор: доцент д-р Даниела Бътовска - Становище -
автор: професор дн Владимир Димитров - Становище -
автор: професор д-р Венета Капчина - Становище -
автор: доцент д-р Стефан Филипов - Становище -

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: д-р Иван Петров Ангелов (единствен кандидат)
4.2. Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 97 от 25.11.2014 г.
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурси за академична длъжност: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория “Химия и биофизика на белтъци и ензими“. Срок - 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17. Заседанието на НЖ ще се състои на 28.04.2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 204 на ИОХЦФ"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 25.01.2015
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 15.04.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка организация: ИОХЦФ–БАН - Председател
професор дн Марин Ненчев (рецензент) организация: ТУ–София
професор д-р Христо Кисов (становище) организация: Дентален факултет на МУ-Пловдив
професор дн Венелин Енчев (становище) организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Иванка Стойнева (рецензент) организация: ИОХЦФ–БАН
доцент д-р Иван Бъчваров (становище) организация: ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Генчо Данев (становище) организация: Генчо Данев


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Павлинка Долашка - Становище -
автор: доцент д-р Иванка Стойнева - Рецензия -
автор: професор дн Марин Ненчев - Рецензия -
автор: професор дхн Венелин Енчев - Становище -
автор: доцент д-р Генчо Данев - Становище -
автор: доцент д-р Иван Бъчваров - Становище -
автор: професор д-р Христо Кисов - Становище -

Звено „Структурен органичен анализ“     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Деница Янчева Панталеева (единствен кандидат)
4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 88 от 24.10.2014 год
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория „Структурен органичен анализ“ – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул.“Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, тел. (02)872 48 17. Заседанието на НЖ ще се състои на 1 април 2015 г. от 14.00 часа в зала 204 на ИОХЦФ."

Срокове:
Срок за подаване на документи: 24.12.2014
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 18.03.2015


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
професор дн Венелин Енчев (рецензент) организация: ИОХЦФ – БАН - Председател
професор д-р Тодор Дудев (рецензент) организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски“
академик дн Иван Юхновски (становище) организация: пенсионер
професор дн Петър Николов (становище) организация: пенсионер
доцент д-р Анелия Маврова (становище) организация: ХТМУ - София
доцент д-р Иванка Стойнева (становище) организация: ИОХЦФ – БАН
доцент д-р Евелина Велчева (становище) организация: ИОХЦФ – БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор д-р Тодор Дудев - Рецензия -
автор: професор дн Венелин Енчев - Рецензия -
автор: доцент д-р Анелия Маврова - Становище -
автор: професор дн Петър Николов - Становище -
автор: доцент д-р Иванка Стойнева - Становище -
автор: доцент д-р Евелина Велчева - Становище -
автор: академик дн Иван Юхновски - Становище -

Звено лаборатория „Биологично активни вещества“ (Пловдив)     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Петко Недялков Денев
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ (01.05.10)    подробно

Обявено в Държавен вестник: ДВ, брой 12 от 11.02.2014 год
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химическинауки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ (01.05.10), за нуждите на лаборатория „Биологично активни вещества“ (Пловдив) – един""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 11.04.2014
Дата за обявяване на резултатите от избора: 04.07.2014
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 20.06.2014


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Фани Рибарова организация: МУ - София
Доц. д-р Антоанета Трендафилова организация: ИОХЦФ - БАН
Проф дн Албена Стоянова организация: УХТ - Пловдив
Проф. дн Атанас Павлов организация: ИМ - БАН
Проф. дн Милка Кръстева организация: ХТМУ - София
Доц. д-р Мария Крачанова организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Вася Банкова - Рецензия -
автор: Проф. дн Фани Рибарова - Рецензия -
автор: Проф дн Албена Стоянова - Становище -
автор: Проф. дн Милка Кръстева - Становище -
автор: Проф. дн Атанас Павлов - Становище -
автор: Доц. д-р Антоанета Трендафилова - Становище -
автор: Доц. д-р Мария Крачанова - Становище -

Звено лаб.“ХББЕ“ - ИОХЦФ     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Ваня Николова Мантарева
01.05.10 „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 84 от 27.09.2013 год
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ обявява конкурс за доцент - 1 бр. по професионално направление 4.2 Химически науки по: 01.05.10 „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаб.“ХББЕ“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - брой 84 от 27.09.2013 год. Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел. (02)872 48 17 Заседанието на Научното жури е на 10.03.2014 год. /понеделник/, 14.00 часа""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.11.2013
Дата за обявяване на резултатите от избора: 10.03.2014


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Иван Петков организация: ФХФ - СУ "Св. Кл. Охридски"
Проф. дн Тодор Делигеоргиев организация: ФХФ - СУ "Св. Кл. Охридски"
Проф д-р Веселин Илиев организация: ИК - БАН
Проф. д-р Людмила Боянова организация: МУ - София
Доц. д-р Иван Гошев организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Генчо Данев организация: ИОМТ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доц. д-р Иванка Стойнева - Рецензия - Рецензия
автор: Проф д-р Веселин Илиев - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. дн Иван Петков - Становище - Становище
автор: Проф. дн Тодор Делигеоргиев - Становище - Становище
автор: Проф. д-р Людмила Боянова - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Иван Гошев - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Генчо Данев - Становище - Становище

Звено лаб.“ОРММ“ - ИОХЦФ     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Момчил Димитров Димитров
01.05.15 „Нефтохимия и нефтохимичен синтез“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 84 от 27.09.2013 год
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ обявява конкурс за доцент - 1 бр. по професионално направление 4.2 Химически науки по: 01.05.15 „Нефтохимия и нефтохимичен синтез“ за нуждите на лаб.“ОРММ“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - брой 84 от 27.09.2013 год. Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел. (02)872 48 17 Заседанието на Научното жури е на 26.02.2014 год. /сряда/ - 16.00 часа."

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.11.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. д-р Нарцислав Петров организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. д-р Георги Чолаков организация: ХТМУ - София
Проф. д-р Татяна Табакова организация: ИК - БАН
Проф. д-р Антон Найденов организация: ИОНХ - БАН
Доц. д-р Силвия Тодорова организация: ИК - БАН
Доц. д-р Веселина Мавродинова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Юри Кълвачев организация: ИМК-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. д-р Татяна Табакова - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. д-р Георги Чолаков - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. д-р Нарцислав Петров - Становище - Становище
автор: Проф. д-р Антон Найденов - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Силвия Тодорова - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Юри Кълвачев - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Веселина Мавродинова - Становище - Становище

Звено лаб.“ХПВ“     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Милена Петкова Попова
01.05.10    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: "

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 29.11.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Звено Лаборатория     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Милена Иванова Спасова
01.05.01    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: "

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 07.10.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Звено лаб.“ХТГ“     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Бойко Георгиев Цинцарски
02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 48 от 31.05.2013 год
Кратко пояснение към обявата: Обявено в Държавен вестник: бр. 48 от 31.05.2013 год. Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за доцент по направление 4.2 Химически науки, по 02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива“ за нуждите на лаб. „ХТГ“ - един. Справки и документи - в ИОХЦФ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02)8724817 29.10.2013 год. 15.00 часа; Заседание на НЖ за разглеждане на рецензии и становища"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 31.07.2013
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 29.10.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Таня Цончева организация: ИОХЦФ - Председател
Проф. дн Калинка Маркова организация: ГГФ - СУ
Проф. д-р Георги Чолаков организация: ХТМУ
Доц. д-р Веселина Мавродинова организация: ИОХЦФ
Проф. д-р Даниела Ковачева организация: ИОНХ - БАН
Доц. д-р Лиляна Топалова организация: ХТМУ
Доц. д-р Радостин Николов организация: ХТМУ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Таня Цончева - - Рецензия
автор: Проф. дн Калинка Маркова - - Рецензия
автор: Проф. д-р Георги Чолаков - - Становище
автор: Проф. д-р Даниела Ковачева - - Становище
автор: Доц. д-р Лиляна Топалова - - Становище
автор: Доц. д-р Радостин Николов - - Становище
автор: Доц. д-р Веселина Мавродинова - - Становище

Звено лаб.“ХПВ“     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Милена Петкова Попова
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 48 от 31.05.2013 год
Кратко пояснение към обявата: Обявено в Държавен вестник: бр. 48 от 31.05.2013 год. Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за доцент по направление 4.2 Химически науки, по 01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаб. „ХПВ“ - един. Справки и документи - в ИОХЦФ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02)8724817 Заседание на научното жури за разглеждане на представените рецензии и становища - 2 декември 2013г., 10.30, зала 204"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 31.07.2013
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 02.12.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Стефан Николов организация: ФФ на МУ - София
Доц. д-р Милка Тодорова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Калина Костова организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дн Иво Иванов организация: пенсионер
Проф. дн Ценка Милкова организация: пенсионер
Доц. д-р Елена Станоева организация: пенсионер


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Стефан Николов - Рецензия -
автор: Доц. д-р Милка Тодорова - Рецензия -
автор: Проф. дн Светлана Симова - Становище -
автор: Проф. дн Иво Иванов - Становище -
автор: Проф. дн Ценка Милкова - Становище -
автор: Доц. д-р Елена Станоева - Становище -
автор: Доц. д-р Калина Костова - Становище -
автор: Гл.ас. д-р Милена Попова - Справка за научните приноси -
автор: - Списък на публикациите -

Звено лаб.“ФОИХ“     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: гл.ас. д-р Милена Иванова Спасова
01.05.01    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 48 от 31.05.2013 год
Кратко пояснение към обявата: Обявено в Държавен вестник: брой 48 от 31.05.2013 год Кратко пояснение към обявата: Обявено в Държавен вестник: бр. 48 от 31.05.2013 год. Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за доцент по направление 4.2 Химически науки, по 01.05.01 Теоретична химия“ за нуждите на лаб.“ФОИХ“ - един. Справки и документи - в ИОХЦФ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02)8724817 Заседание на комисията за разглеждане на рецензии и становища - 15.10.2013 год. 15.00 часа"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 31.07.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Хозе Канети организация: ИОХЦФ
Проф. дн Петко Иванов организация: ИОХЦФ - Председател
Проф. д-р Аля Таджер организация: ФХФ - СУ
Проф. дн Соня Илиева организация: ФХФ - СУ
Проф. дн Стефан Иванов организация: ФзФ - СУ
Доц. д-р Наташа Трендафилова организация: ИОНХ - БАН
Доц. дн Васил Делчев организация: ХФ - ПУ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Хозе Канети - - Рецензия
автор: Проф. дн Петко Иванов - - Становище
автор: Проф. дн Соня Илиева - - Становище
автор: Проф. дн Стефан Иванов - - Становище
автор: Доц. д-р Наташа Трендафилова - - Становище
автор: Доц. дн Васил Делчев - - Становище
автор: Проф. д-р Аля Таджер - - Рецензия

Звено Физична органична и изчислителна химия     Конкурс за позиция: Доцент
Кандидат: гл. асистент д-р Валентин Сименов Монев
01.05.01 „Теоретична химия“ за нуждите на лаб. „ФОИХ“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“    подробно

Обявено в Държавен вестник: бр. 94/29.11.2011 год
Кратко пояснение към обявата: Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел.(02)872 48 17""""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.01.2012


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
проф. дхн Васил Симеонов организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
доц. д-р Йордан Ценов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
проф. дхн Соня Илиева организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
проф. дхн Ирини Дойчинова организация: ФФ - Медицински университет - София
проф. дбн Илза Пъжева организация: ИБФБМИ - БАН
проф. д-р Аля Таджер организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
доц. д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доц. д-р Николай Василев - Рецензия - Рецензия
автор: проф. дхн Васил Симеонов - Рецензия - Рецензия
автор: доц. д-р Йордан Ценов - Становище - Становище
автор: проф. дхн Соня Илиева - Становище - Становище
автор: проф. дхн Ирини Дойчинова - Становище - Становище
автор: проф. дбн Илза Пъжева - Становище - Становище
автор: проф. д-р Аля Таджер - Становище - Становище

Звено Химия на природните вещества     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: главен асистент д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова
01.05.10 - Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества    подробно

Обявено в Държавен вестник: Обявено в Държавен вестник: брой 32/27.04.2010
Кратко пояснение към обявата: Заседанието на научното жури ще се проведе на 16.09.2011 г. от 14.00 в стая 204 на ИОХЦФ ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ 27.10.2011 г. от 10.30 в стая 204 на ИОХЦФ"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.06.2010
Дата и час за провеждане на изпит: 16.09.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дфн Стефан Николов организация: Фармацевтичен факултет на МУ - София
Проф. дхн Иво Иванов организация:
Доц. д-р Атанас Сиджимов организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Йордан Ценов организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Люба Евстатиева организация:


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дфн Стефан Николов - Рецензия -
автор: Доц. д-р Атанас Сиджимов - Рецензия -
автор: Проф. дхн Владимир Димитров - Становище -
автор: Проф. дхн Вася Банкова - Становище -
автор: Проф. дхн Иво Иванов - Становище -
автор: Доц. д-р Йордан Ценов - Становище -
автор: Доц. д-р Люба Евстатиева - Становище -
автор: н.с. I ст. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова - Публикации -
автор: н.с. I ст. д-р Антоанета Борисова Трендафилова-Савкова - Научни приноси -

Звено на лаб. ОРММ     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: Н.С. I СТ. Д-Р МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПОПОВА
шифър 01.05.16 -    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 32, от 27.04.2010
Кратко пояснение към обявата: ""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.06.2010
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 05.05.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХ с ЦФ - БАН
Проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХ с ЦФ - БАН
Проф. дхн Донка Андреева организация: Институт по катализ - БАН
Проф. дтн Георги Високов организация: Институт по катализ - БАН
Доц. д-р Нарцислав Петров организация: ИОХ с ЦФ - БАН
Доц. д-р Иван Гошев организация: ИОХ с ЦФ - БАН
Доц. д-р Силвия Тодорова организация: Институт по катализ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: проф. дхн Донка Андреева - Рецензия -
автор: Доц. д-р Иван Гошев - Рецензия -
автор: Проф. дхн Владимир Димитров - Становище -
автор: Доц. д-р Нарцислав Петров - Становище -
автор: Проф. дтн Божидар Чорбанов - Становище -
автор: Доц. д-р Силвия Тодорова - Становище -
автор: Проф. дтн Георги Високов - Становище -
автор: Н.С. I СТ. Д-Р МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПОПОВА - Публикации - списък с публикациите на Н.С. I СТ. Д-Р МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПОПОВА
автор: - Справка - Научни приноси на трудовете на н.с I ст. д-р Маргарита Димитрова Попова

Звено лаб. по Инструментална хроматография и мас-спектрометрия     Конкурс за позиция: доцент
Кандидат: д-р Даниела Валентинова Антонова
шифър 01.05.04 - Анализ на органични вещества чрез хроматографски и мас-спектрални методи    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 45, 14.06.2011
Кратко пояснение към обявата: Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 14.08.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН
проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - БАН
проф. дхн Соня Илиева организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
проф. дхн Мариана Митева организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
доц. д-р Христо Чанев организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
доц. д-р Нели Косева организация: Институт по полимери - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Становище - Становище
автор: проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Становище - Становище
автор: проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - БАН - Становище - Становище
автор: проф. дхн Соня Илиева организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски” - Становище - Становище
автор: проф. дхн Мариана Митева организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски” - Рецензия - Рецензия
автор: доц. д-р Христо Чанев организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски” - Рецензия - Рецензия
автор: доц. д-р Нели Косева организация: Институт по полимери - БАН - Становище - Становище

Звено лаборатория „Химия и биофизика на белтъци и ензими“     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: Доц. д-р Павлинка Александрова Долашка
„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ (01.05.10)    подробно

Обявено в Държавен вестник: ДВ, брой 12 от 11.02.2014 год
Кратко пояснение към обявата: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ (01.05.10), за нуждите на лаборатория „Химия и биофизика на белтъци и ензими“ – един;" Заседание на научното жури за разглеждане на представените рецензии и становища - 09.07.2014 год. от 13. 00 часа"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 11.04.2014
Дата за обявяване на резултатите от избора: 09.07.2014
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.06.2014


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Борис Алексиев организация: ХТМУ - София
Проф. дн Игнат Абрашев организация: ИМ - БАН
Доц. д-р Красимира Идакиева организация: ИОХЦФ - БАН
чл.кор. дн Иван Иванов организация: ИМБ - БАН
Проф. д-р Мариела Оджакова организация: БФ - СУ
Доц. д-р Геновева Начева организация: ИМБ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Борис Алексиев - Рецензия -
автор: Проф. дн Игнат Абрашев - Рецензия -
автор: Доц. д-р Красимира Идакиева - Рецензия -
автор: чл.кор. дн Иван Иванов - Становище -
автор: Проф. д-р Мариела Оджакова - Становище -
автор: Доц. д-р Иванка Стойнева - Становище -
автор: Доц. д-р Геновева Начева - Становище -
автор: - -

Звено лаб. „ХТГ“     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: Доц. д-р Мая Дачкова Стефанова-Петрова
02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива“    подробно

Обявено в Държавен вестник: ДВ, брой110 от 21.12.2013
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ-БАН, София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“ (02.10.23), за нуждите на лаборатория „Химия на твърдите горива“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.""" Заседание на научното жури - 28 април 2014г., 11.00 часа""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 21.02.2014
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 15.04.2014


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. д-р Нарцислав Петров организация: ИОХЦФ - БАН Лаборатория - Председател
Проф. д-р Йордан Кортенски организация: МГУ - Св. Ив.Рилски
Проф. д-р Люцкан Люцканов организация: ИИХ - БАН
Проф д-р Екатерина Филчева организация: Институт по почвознание
Доц. д-р Светлана Момчилова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Ирена Костова организация: СУ "Св. Кл.Охридски"
Доц. д-р Мариана Йосифова организация: Геологически институт - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. д-р Нарцислав Петров - Рецензия -
автор: Проф. д-р Йордан Кортенски - Рецензия -
автор: Проф. д-р Люцкан Люцканов - Рецензия -
автор: Доц. д-р Светлана Момчилова - Становище -
автор: Доц. д-р Ирена Костова - Становище -
автор: Доц. д-р Мариана Йосифова - Становище -
автор: Проф д-р Екатерина Филчева - Становище -

Звено лаб. „ХТГ“ - ИОХЦФ     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: Доц. д-р Теменужка Крумова Будинова - Петрова
02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 84 от 27.09.2013 год
Кратко пояснение към обявата: ИОХЦФ обявява конкурс за професор - 1 бр. по професионално направление 4.2 Химически науки по: 02.10.23 „Технология на природните и синтетичните горива“ за нуждите на лаб.“ХТГ“ със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - брой 84 от 27.09.2013 год. Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел. (02)872 48 17" Заседанието на НЖ е на 26.02.2014 год. /сряда/ - 15.00 часа"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 27.11.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Таня Цончева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Доц. д-р Веселина Мавродинова организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дн Калинка Маркова организация: ГГФ-СУ "Св. Кл. Охридски"
Проф д-р Георги Чолаков организация: ХТМУ - София
Проф. д-р Даниела Ковачева организация: ИОНХ - БАН
Доц. д-р Радостин Николов организация: ХТМУ - София
Доц. д-р Лиляна Топалова организация: ХТМУ - София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Таня Цончева - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. дн Калинка Маркова - Рецензия - Рецензия
автор: Проф д-р Георги Чолаков - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. д-р Даниела Ковачева - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Радостин Николов - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Лиляна Топалова - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Веселина Мавродинова - Становище - Становище

Звено ФОИХ     Конкурс за позиция: Професор
Кандидат: доцент дн Людмил Антонов
01.05.04 Аналитична химия (Физична органична и органична аналитична химия) - лаб.ФОИХ    подробно

Обявено в Държавен вестник: 10/05.02.2013 год.
Кратко пояснение към обявата: Справки и документи - в института, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.9, стая 206, тел. (02) 872 48 17"""

Срокове:
Срок за подаване на документи: 05.04.2013


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дн Светлана Симова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Васил Симеонов организация: ФХФ - СУ
Проф. дн Рахила Борисова организация: ХТМУ - София
Проф. дн Елисавета Иванова организация: ИОНХ - БАН
Доц. д-р Илияна Тимчева организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Галина Генчева организация: ФХФ - СУ "Св. Кл. Охридски"
Проф. д-р Стефан Цаковски организация: ФХФ - СУ "Св. Кл. Охридски"


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доцент дн Людмил Антонов - СПРАВКА за научните приноси -
автор: Доцент дн Людмил Антонов - СПРАВКА за проекти, експертна дейност -
автор: Доцент дн Людмил Антонов - СПИСЪК на научните трудове -
автор: Проф. дн Светлана Симова - Рецензия -
автор: Проф. дн Васил Симеонов - Рецензия -
автор: Проф. дн Рахила Борисова - Рецензия -
автор: Проф. дн Елисавета Иванова - Становище -
автор: Проф. д-р Стефан Цаковски - Становище -
автор: Доц. д-р Илияна Тимчева - Становище -
автор: Доц. д-р Галина Генчева - Становище -
автор: Доцент дн Людмил Антонов - СПИСЪК на забелязаните цитати -

Звено Химия на търдите горива     Конкурс за позиция: Професор
Кандидат: доцент д-р Нарцислав Величков Петров
по 02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“ за нуждите на лаб. „ХТГ“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 83/25.10.2011год.
Кратко пояснение към обявата: Обявява конкурс по шифър 4.2, професионално направление - химически науки за: Професор по 02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“ за нуждите на лаб. „ХТГ“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник" Справки и документи – в института, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.9, стая 206, тел.(02)872 48 17"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 25.12.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дхн Таня Христова организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Мая Стефанова организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дхн Иван Митов организация: Институт по катализ - БАН
Проф. дгн Калинка Маркова организация: ГГФ - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Лиляна Топалова организация: ХТМУ - София
Доц. д-р Кирил Станулов организация: ХТМУ - София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дтн Божидар Чорбанов - Становище - Становище
автор: Проф. дхн Иван Митов - Становище - Становище
автор: Проф. дхн Таня Христова - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. дгн Калинка Маркова - Рецензия - Рецензия
автор: Доц. д-р Кирил Станулов - Рецензия - Рецензия
автор: Доц. д-р Мая Стефанова - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Лиляна Топалова - Становище - Становище

Звено лаб. ФОИХ     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент дхн Венелин Георгиев Енчев
шифър 01.05.01 - Теоретична химия    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 45, 14.06.2011
Кратко пояснение към обявата: Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник Заседанието на научното жури ще се проведе на 10 ноември 2011 г. от 14.00 в стая 204 на ИОХЦФ"

Срокове:
Срок за подаване на документи: 14.08.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
проф. дхн Петко Иванов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
проф. дхн Борис Гълъбов организация: Химически Факултет - СУ "Св. Климент Охридски"
проф. дхн Георги Вайсилов организация: Химически Факултет - СУ "Св. Климент Охридски"
проф. дхн Соня Илиева организация: Химически Факултет - СУ "Св. Климент Охридски"
проф. д-р Аля Таджер организация: Химически Факултет - СУ "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Йордан Ценов организация: ИОХЦФ - БАН
доц. д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: проф. дхн Георги Вайсилов - Становище -
автор: проф. дхн Петко Иванов - Становище -
автор: проф. дхн Соня Илиева - Рецензия -
автор: проф. д-р Аля Таджер - Становище -
автор: доц. д-р Николай Василев - Рецензия -
автор: проф. дхн Борис Гълъбов - Рецензия -
автор: доц. д-р Йордан Ценов - Становище -

Звено лаб. ОРММ     Конкурс за позиция: професор
Кандидат: доцент дхн Таня Стоянова Цончева
шифър 01.05.16 - Химична кинетика и катализ    подробно

Обявено в Държавен вестник: брой 45, 14.06.2011
Кратко пояснение към обявата: Заседание на научното жури 14.11.2011 г."

Срокове:
Срок за подаване на документи: 14.08.2011


Дата и място на провеждане на публична лекция:

Комисия в състав:
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дтн Георги Високов организация: Институт по катализ - БАН
Проф. дтн Димитър Шишков организация: ХТМУ - София
доц. д-р Кирил Станулов организация: ХТМУ - София
Проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дхн Георги Вайсилов организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. дхн Донка Андреева организация: Институт по катализ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Становище -
автор: Проф. дтн Георги Високов организация: Институт по катализ - БАН - Рецензия -
автор: Проф. дтн Димитър Шишков организация: ХТМУ - София - Рецензия -
автор: доц. д-р Кирил Станулов организация: ХТМУ - София - Рецензия -
автор: Проф. дхн Владимир Димитров организация: ИОХЦФ - БАН - Становище -
автор: Проф. дхн Георги Вайсилов организация: ХФ - СУ “Св. Климент Охридски” - Становище -
автор: Проф. дхн Донка Андреева организация: Институт по катализ - БАН - Становище -

Процедури по придобиване на научни степени


Звено лаб. „Химия на природните вещества“     Конкурс за позиция: Доктор
Кандидат: асистент Ангел Николов Конакчиев
    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Етерични масла от сортове Lavandula angustifolia Mill. и видове от род Achillea L.‟ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Ангел Николов Конакчиев, докторант на самостоятелна подготовка в лаб. „Химия на природните вещества“. Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Научен ръководител: доцент д-р Милка Тодорова"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 23.11.2015


Дата и място на провеждане на защита: 09.12.2015 год. (сряда), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
чл.–кор. професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - Председател
професор д-р Страхил Берков (рецензент) организация: ИБЕИ-БАН
доцент д-р Теодора Атанасова (член на НЖ) организация: УХТ-Пловдив
доцент д-р Люба Евстатиева (член на НЖ) организация: пенсионер
доцент д-р Милка Тодорова (член на НЖ) организация: ИОХЦФ-БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: чл.–кор. професор дн Вася Банкова - Рецензия -
автор: професор д-р Страхил Берков - Рецензия -
автор: доцент д-р Теодора Атанасова - Становище -
автор: доцент д-р Люба Евстатиева - Становище -
автор: доцент д-р Милка Тодорова - Становище -
автор: Ангел Николов Конакчиев - Автореферат -
автор: Ангел Николов Конакчиев - Дисертация -

Звено Химия на природните вещества     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Драгомир Николов Динчев
научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, Тема: „Химично изследване на стероидни сапонини и флавоноиди в Tribulus terrestris”    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Химично изследване на стероидни сапонини и флавоноиди в Tribulus terrestris” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Драгомир Николов Динчев, задочен докторант лаб. „Химия на природните вещества“; научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Научен ръководител: професор дн Иванка Костова"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 24.04.2015


Дата и място на провеждане на защита: 12.05.2015 г. (вторник), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Комисия в състав:
професор дн Вася Банкова организация: ИОХЦФ–БАН, рецензент - Председател
професор дн Стефан Николов организация: Фармацевтичен факултет на МУ-София, рецензент
професор д-р Илина Кръстева организация: Фармацевтичен факултет на МУ-София, член на НЖ
професор дн Иванка Костова организация: асоцииран член на ИОХЦФ, пенсионер, член на НЖ
доцент д-р Милка Тодорова организация: ИОХЦФ-БАН, член на НЖ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: професор дн Вася Банкова - Рецензия -
автор: професор дн Стефан Николов - Рецензия -
автор: професор д-р Илина Кръстева - Становище -
автор: професор дн Иванка Костова - Становище -
автор: доцент д-р Милка Тодорова - Становище -

Звено Химия на липидите     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Адриана Каменова Славова - Казакова
Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Тема: „Кинетика и механизъм на липидното окисление в присъствието на моно- и бифенилни антиоксиданти - самостоятелно и в смеси„    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Кинетика и механизъм на липидното окисление в присъствието на моно- и бифенилни антиоксиданти - самостоятелно и в смеси„ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на асистент Адриана Каменова Славова - Казакова, редовен докторант лаб. „Химия на липидите”, научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Дата и място на провеждане на защитата: 14.05.2015 г. (четвъртък), 14.00 ч. в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ – БАН"""

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 16.04.2015


Дата и място на провеждане на защита: 14.05.2015

Комисия в състав:
доцент д-р Даниела Бътовска (рецензент) организация: ИОХЦФ – БАН - Председател
професор дн Веселина Гаджева (рецензент) организация: Тракийски университет, Стара Загора
професор дн Славчо Раковски (становище) организация: ИК – БАН
професор д-р Фани Рибарова (становище) организация: МУ – София
доцент д-р Весела Кънчева (становище) организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доцент д-р Даниела Бътовска - Рецензия -
автор: професор дн Веселина Гаджева - Рецензия -
автор: професор дн Славчо Раковски - Становище -
автор: професор д-р Фани Рибарова - Становище -
автор: доцент д-р Весела Кънчева - Становище -
автор: Адриана Славова-Казакова - Автореферат -

Звено Органични реакции върху микропорести материали     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Глория Саид Исса
научна специалност: Органична химия, Тема: „Каталитично отстраняване на токсични емисии от етил ацетат чрез използването на наноразмерни мултикомпонентни металооксидни композити„    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Каталитично отстраняване на токсични емисии от етил ацетат чрез използването на наноразмерни мултикомпонентни металооксидни композити „ за придобинане на образователна и научта степен „Доктор“ на Глория Саид Исса, редовен докторант лаб. ОРММ. Дата и място на провеждане на защитата: 16.03.2015 год. (понеделник), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 27.02.2015


Дата и място на провеждане на защита: 2015-03-16

Комисия в състав:
професор д-р Теменужка Будинова (рецензент) организация: ИОХ ЦФ – БАН - Председател
професор д-р Антон Найденов (рецензент) организация: ИОНХ – БАН
професор дн Таня Цончева (становище) организация: ИОХ ЦФ – БАН
доцент д-р Иванка Спасова (становище) организация: ИОНХ – БАН
доцент д-р Александър Елиас (становище) организация: ИК - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Глория Саид Исса - Автореферат -
автор: Антон Найденов - Рецензия -
автор: Теменужка Будинова - Рецензия -
автор: Александър Елияс - Становище -
автор: Иванка Спасова - Становище -
автор: Таня Цончева - Становище -

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Юлиана Маринова Райнова
Tема: „Структура и биологична активност на кислород–пренасящи протеини от безгръбначни“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: тема на дисертацията „Структура и биологична активност на кислород–пренасящи протеини от безгръбначни“. Дата и място на провеждане на защитата: 29.01.2015 год. (четвъртък), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН""""

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 14.01.2015


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
професор д-р Павлина Долашка организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ - Председател
професор дн Николай Генов организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ
доцент д-р Красимира Идакиева организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ
доцент д-р Милка Милева организация: Институт по Микробиология
доцент д-р Сашка Крумова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доц. д-р Красимира Идакиева - - Становище
автор: доц. д-р Сашка Крумова - - Становище
автор: доц. Милка Милева - - Становище
автор: проф. д-р Павлинка Долашка - - Рецензия
автор: проф. дхн Николай Генов - - Рецензия
автор: Юлиана Маринова Райнова - - Автореферат

Звено Химия и биофизика на белтъци и ензими     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Вера Владимирова Гешева
Тема: „Биологична активност на хемоцианини от гастроподни организми“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: тема на дисертацията „Биологична активност на хемоцианини от гастроподни организми“. Дата и място на провеждане на защитата: 23.01.2015 год. (петък), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 05.01.2015


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
доцент д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ - Председател
професор дбн Нина Ивановска организация: Институт по микробиология – БАН
доцент д-р Красимира Идакиева организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ
доцент д-р Радостина Александрова организация: Институт по експериментална морфология и патология – БАН
професор дн Николай Генов организация: ИОХЦФ лаб. ХББЕ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: проф. дбн Нина Ивановска - - рецензия
автор: доц. д-р Радостина Александрова - - рецензия
автор: доц. д-р Иванка Стойнева - - становище
автор: проф. дхн Николай Генов - - становище
автор: доц. д-р Красимира Идакиева - - становище
автор: Вера Владимирова Гешева - - Автореферат

Звено лаб. Химия и биофизика на протеини и ензими     Конкурс за позиция: Доктор
Кандидат: докторант Александър Асенов Кантарджиев
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: ""

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 10.11.2013
Дата за защита: 25.11.2013


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - Председател
Проф. д-р Аля Таджер организация: ФХФ - СУ
Проф. дн Петър Недков организация: пенсионер
Доц. д-р Борис Атанасов организация: пенсионер
Доц. д-р Веселин Тончев организация: Институт по физикохимия - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доц. д-р Иванка Стойнева - Рецензия -
автор: Доц. д-р Веселин Тончев - Рецензия -
автор: Проф. дн Петър Недков - Становище -
автор: Проф. д-р Аля Таджер - Становище -
автор: Доц. д-р Борис Атанасов - Становище -

Звено Лаборатория     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: асистент Вера Венциславова Денева
01.05.03 „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Асистент Вера Венциславова Денева, редовен докторант Тема на дисертационния труд: „Експериментални и теоретични изследвания на тавтомерни системи на основата на азонафтоли и техни азометинови аналози“ Научен ръководител: проф. дн Людмил Антонов Защита на дисертационния труд: 07.10.2013 год. /понеделник/ от 11.00 часа в зала 111, етаж 1 на ИОХЦФ"

Срокове:
Дата и час за провеждане на изпит: 07.10.2013
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 20.09.2013


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Доц. д-р Илияна Тимчева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Владимир Божинов организация: ХТМУ – София
Проф. дн Мариана Митева организация: ФХФ - СУ „Св. Климент Охридски
Проф дн Людмил Антонов организация: ИОХЦФ - БАН
Доц. д-р Росица Николова организация: ИМК - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доц. д-р Илияна Тимчева - - Рецензия
автор: Проф. дн Мариана Митева - - Рецензия
автор: Проф. дн Владимир Божинов - - Становище
автор: Проф дн Людмил Антонов - - Становище
автор: Доц. д-р Росица Николова - - Становище
автор: ас. Вера Денева - - Автореферат

Звено Лаборатория     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Главен асистент, Докторант на самостоятелна подготовка Ангелина Делчева Попова
01.05.03 „Органична химия“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Дисертация на тема: „Биоорганично активни вещества, съдържащи сулфонамидна група: експериментални ИЧ и квантовохимични изследвания“ Научни ръководители: 1. Проф. дн Иван Бинев 2. Доц. д-р Евелина Велчева Защита на дисертационния труд: 23.09.2013 година от 14.00 часа в зала 111 "Акад. Б. Куртев" , етаж 1 на ИОХЦФ"

Срокове:


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Доц. д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дн Соня Илиева организация: ФХФ - СУ
Проф. дн Цонко Колев организация: ПУ „Паисий Хилендарски
Доц. дн Димитър Цанков организация: ДП „Радиоактивни отпадъци
Доц. д-р Евелина Велчева организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доц. д-р Николай Василев - - Рецензия
автор: Проф. дн Цонко Колев - - Рецензия
автор: Проф. дн Соня Илиева - - Становище
автор: Доц. дн Димитър Цанков - - Становище
автор: Доц. д-р Евелина Велчева - - Становище
автор: Гл.ас. Ангелина Попова - - Автореферат

Звено Лаборатория „ХББЕ“ - ИОХЦФ     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: докторант Людмила Георгиева Велкова
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Дисертация на тема: „Структура и функции на въглехидратните вериги на хемоцианин изолиран от морски охлюв Rapana venosa“ Научен ръководител: Доц. д-р Павлина Долашка"" Защита на дисертационния труд: 13.03.2013 година от 11.00 часа в зала 111, етаж 1 на ИОХЦФ"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 28.02.2013


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Чл.-кор. проф. дн Иван Иванов организация: ИМБ - БАН
Проф. дн Петър Недков организация: пенсионер
Проф. дн Борис Алексиев организация: ФРУ – гр. Разград
Доц. д-р Павлина Долашка организация: ИОХЦФ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дн Петър Недков - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. дн Борис Алексиев - Рецензия - Рецензия
автор: Доц. д-р Иванка Стойнева - Становище - Становище
автор: Чл.-кор. проф. дн Иван Иванов - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Павлина Долашка - Становище - Становище
автор: Людмила Велкова - Автореферат - Автореферат

Звено Лаборатория     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Главен асистент Ления-Незает де Брито Гонсалвеш-Мусакова
02.10.23 „Технология на природните и синтетични горива“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Дисертация на тема: „Изучаване на сярата и органичните серни съединения при биодесулфуризация на въглища нисък ранг“, Научен ръководител: Доц. д-р Стефан Маринов Защита на дисертационния труд: 14.12.2012 година от 14.00 часа в зала 111, етаж 1 на ИОХЦФ""

Срокове:


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Проф. д-р Нарцислав Петров организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. д-р Йордан Кортенски организация: МГУ – Св. Ив. Рилски, София
Проф. дн Ян Иперман организация: Университет на Хаселт, Белгия
Проф. дн Калинка Маркова организация: СУ „Св. Кл. Охридски“
Доц. д-р Мариана Йосифова организация: Геологически институт - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. д-р Нарцислав Петров - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. д-р Йордан Кортенски - Рецензия - Рецензия
автор: Проф. дн Калинка Маркова - Становище - Становище
автор: Доц. д-р Мариана Йосифова - Становище - Становище
автор: Проф. дн Ян Иперман/доц. Стефан Маринов - Становище - Становище
автор: Л.Гонсалвеш - Автореферат - АВТОРЕФЕРАТ

Звено Лаборатория     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: Редовен докторант Мариана Манолова Николова
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Дисертация на тема: „Получаване и характеристика на биологично активни пектинови полизахариди от праз (Allium porrum L)“ Научен ръководител: Доц. д-р Мария Крачанова""""

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 08.06.2012
Дата за защита: 18.06.2012


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Проф. дхн Вася Банкова организация: ИОХЦФ - БАН - Председател
Проф. дхн Милка Кръстева организация: ХТМУ - София
Доц. д-р Мария Крачанова организация: ИОХЦФ - БАН
Проф. дхн Алберт Кръстанов организация: УХТ - Пловдив
Проф. дхн Цветан Обретенов организация: УХТ - Пловдив


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Мариана Николова - АВТОРЕФЕРАТ - АВТОРЕФЕРАТ
автор: Милка Кръстева - Рецензия - Рецензия
автор: Цветан Обретенов - Рецензия - Рецензия
автор: Вася Банкова - Становище - Становище
автор: Алберт Кръстанов - Становище - Становище
автор: Мария Крачанова - Становище - Становище

Звено лаб. ХББЕ     Конкурс за позиция: Доктор
Кандидат: Редовен докторант Диана Александрова Жирякова
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ - „Eнзим-субстратни взаимодействия в активния център на пеницилин G ацилаза. Кинетика и молекулно моделиране“, Научен ръководител: Доц. д-р Николина Стамболиева    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Място и време на провеждане на защитата: 15.02.2012 /сряда/ от 14.00 ч. в 205 кабинет ИОХЦФ"

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 20.01.2012


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Проф. д-р Любов Йотова организация: ХТМУ - София
Доц. д-р Николина Стамболиева организация: пенсионер
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХ ЦФ - БАН - Председател
Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХ ЦФ - БАН
Проф. дхн Райна Ботева организация: НЦРБРЗ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХЦФ - БАН - Становище -
автор: Доц. д-р Иванка Стойнева организация: ИОХ ЦФ - БАН - Рецензия -
автор: Проф. дхн Райна Ботева организация: НЦРБРЗ - Рецензия -
автор: Доц. д-р Николина Стамболиева организация: пенсионер - Становище -
автор: Проф. д-р Любов Йотова организация: ХТМУ - София - Становище -

Звено лаб. „ХББЕ“     Конкурс за позиция: Доктор
Кандидат: Редовен докторант Иван Добрев Димитров
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ Научен ръководител: Доц. д-р Павлина Долашка    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: 25.10.2011 год. /вторник/ от 14.00 часа в зала – 111, етаж - 1 на ИОХ ЦФ"

Срокове:
Дата и час за провеждане на изпит: 25.10.2011
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 25.09.2011


Дата и място на провеждане на защита:

Комисия в състав:
Проф. дтн Божидар Чорбанов организация: ИОХ ЦФ - БАН - Председател
Чл. кор. проф Иван Иванов организация: ИМБ - БАН
Доц. д-р Павлина Долашка организация: ИОХ ЦФ - БАН
Проф. дхн Борис Алексиев организация: пенсионер
Доц. д-р Геновева Начева организация: ИМБ - БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: канцелария - Заповед -
автор: Проф. дхн Борис Алексиев - рецензия -
автор: Чл. кор. проф. Иван Иванов - рецензия -
автор: Проф. дтн Божидар Чорбанов - становище -
автор: Доц. д-р Павлина Долашка - становище -
автор: Доц. д-р Геновева Начева - становище -

Звено на лаб. ЯМР     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: главен асистент Павлета Йорданова Цветкова
шифър 01.05.03 - „ЯМР спектрални изследвания в изотропна и ориентирана среда за определяне на конфигурацията в съединения с няколко хирални центъра“, Научен ръководител: проф. дхн Светлана Симова    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: "

Срокове:
Дата за защита: 01.08.2011


Дата и място на провеждане на защита: 1.08.2011 год. от 14.00 часа в зала – 111, етаж - 1 на ИОХ ЦФ

Комисия в състав:
Доц. д-р Николай Василев организация: ИОХ ЦФ - БАН - Председател
Доц. д-р Стефан Бояджиев организация: МУ - Плевен
Проф. дхн Светлана Симова организация: ИОХЦФ-БАН
Проф. дхн Стефан Спасов организация: ИОХЦФ-БАН
Проф. дхн Михаил Арнаудов организация: ХФ при СУ


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Доц. д-р Николай Василев - Рецензия -
автор: Проф. дхн Михаил Арнаудов - Рецензия -
автор: Проф. дхн Стефан Спасов - Становище -
автор: Проф. дхн Светлана Симова - Становище -
автор: Доц. д-р Стефан Бояджиев - Становище -
автор: главен асистент Павлета Цветкова - Автореферат -

Звено на лаб. ОРММ     Конкурс за позиция: доктор
Кандидат: магистър химик Илиян Николов Колев
шифър 01.05.15 - Нефтохимия и нефтохимичен синтез - „Модифициране на зеолит тип МСМ – 22 с оглед използването му като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводороди“ Научен ръководител: Доц. д-р Веселина Мавродинова    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: "

Срокове:
Дата за защита: 07.07.2011


Дата и място на провеждане на защита: 07. 07. 2011 година от 14.00 часа в зала – 111, етаж - 1 на ИОХ ЦФ

Комисия в състав:
Проф. дхн Галин Петров организация: ХФ при Софийския Университет
Доц. дхн Таня Христова организация: ИОХ ЦФ - БАН - Председател
Доц. д-р Веселина Мавродинова организация: ИОХ ЦФ - БАН
Доц. д-р Катя Арищирова организация: ИK - БАН
Доц. д-р Радостин Николов организация: ХТМУ - София


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: Проф. дхн Галин Петров - Рецензия -
автор: Доц. дхн Таня Христова - Рецензия -
автор: Доц. д-р Катя Арищирова - Мнение -
автор: Доц. д-р Веселина Мавродинова - Мнение -
автор: Доц. д-р Радостин Николов - Мнение -
автор: Илиян Николов Колев - Автореферат -

Звено лаб. „Химия и биофизика на белтъци и ензими“     Конкурс за позиция: Доктор на науките
Кандидат: доцент д-р Иванка Борисова Стойнева
„Дизайн и синтез на пептиди и гликоконюгати с потенциално приложение в биомедицината и екологията„    подробно

Обявено в Държавен вестник:
Кратко пояснение към обявата: Процедура за защита на дисертация на тема: „Дизайн и синтез на пептиди и гликоконюгати с потенциално приложение в биомедицината и екологията„ за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на доцент д-р Иванка Борисова Стойнева, лаб. „Химия и биофизика на белтъци и ензими“, научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества. Дата и място на провеждане на защитата: 30.09.2015 год. (сряда), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ – БАН."

Срокове:
Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 15.09.2015
Дата за защита: 30.09.2015


Дата и място на провеждане на защита: 30.09.2015 год. (сряда), 14.00 часа в зала № 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ – БАН

Комисия в състав:
професор д-р Павлинка Долашка, рецензент, организация: ИОХЦФ - Председател
професор дн Райна Ботева, рецензент, организация: НЦРРЗ
професор дн Борис Алексиев, рецензент, организация: пенсионер
професор дн Тодор Дудев организация: ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски“
доцент д-р Николай Василев организация: ИОХЦФ
доцент д-р Веселин Късовски организация: ИМБ-БАН
доцент д-р Румен Тодоров организация: ИФХ–БАН


Мнения, рецензии и др. документи:
автор: доц. д-р Румен Тодоров - - Становище
автор: дхн. инж. Борис Алексиев - - Рецензия
автор: проф. д-р Райна Ботева - - Рецензия
автор: проф. д-р Павлина Долашка - - Рецензия
автор: проф. дн Тодор Дудев - - Становище
автор: доц. д-р Веселин Късовски - - Становище
автор: доц. д-р Николай Василев - - Становище

Заповед: Изтегли

Контакти


Справки и документи – в ИОХ с ЦФ - БАН,
ул. Акад.Г.Бончев, бл.9, стая 206,
тел.(02)872 48 17.


Noviya Ltd Copyright ®2011